۱۳۹۱ مرداد ۹, دوشنبه

سقوط نزدیک است ! دیکتاتور به پایان سلام کن!

کسانی که به بهانه خطر سلطه طالبان و یا توطئه های امپریالیستی از رژیم کنونی سوریه حمایت میکنند، فراموش میکنند که با چنین استدلالاتی میشود بقاء هر حکومت فاشیستی و ضد انسانی را توجیه کرد . اگر منظور این افراد اینست که پیش از سرنگونی یک حکومت ، توده مردم همواره باید درک کم و بیش روشنی از حکومت جایگزین داشته باشند، نمیتوان با آن مخالفت ورزید . ولی این درک و آگاهی خود محصول پروسه ای است که تنها از طریق مبارزه و تلاش در راه تغییر شرایط موجود قابل حصول است ... در ضمن نه میشود با صدور فرمان انقلاب یک ملت را به شورش واداشت ، و نه میسر است که با دستورالعمل اخلاقی جلوی یک خیزش مردمی را گرفت . حکومت سوریه نیز بنا به قانونمندیهایی باید برود چون نه فقط با عقل و منطق و وجدان آگاه انسانهای این سرزمین سازگار نیست , بلکه حیات همه توده های میلیونی سوری را با خطر نیستی مواجه ساخته است .
اینکه ممکن است در آینده شرایط زندگی مردم سوریه حتی از امروز نیز بدتر گردد ، یک واقعیت است . ولی این تنها یک احتمال است که باید در مقابل آن با دفاع از نیروهای آزادیخواه و افشاء نیروهای مرتجع ایستاد . این تلاش ، بیانگر امید نیروهای ترقی خواه به احتمال بهتر شدن اوضاع سوریه در آینده نیز هست !
بنابر این ، اگر ازیکسو طرفداران آگاه و ناآگاه حکومت اسلامی براستمرار رژیم بشار اصرار میورزند , و از سوی دیگر قدرتهای خارجی نیز برای تحمیل یک رژیم ارتجاعی دیگر به مردم سوریه تکاپو دارند ، نیروها و افراد آزادیخواه و دمکرات باید از سرنگونی رژیم جنایتکار بشار اسد و در این حال از حق تعیین سرنوشت ملت سوریه مدافعه کنند .هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر